Abivahendid

Abivahendid 2018-07-22T18:44:24+00:00

Abivahendid

Abivahendite riiklik eelarve ei jagune 2016. aastast alates enam maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. See tähendab, et abivahendi soetamiseks võib pöörduda ükskõik millisesse abivahendite ja müügiga tegelevasse ettevõttesse Eestis, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping.

Kui arst on väljastanud tõendi või rehabilitatsiooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse rehabilitatsiooniplaanis, võib inimene otse ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda.

Alates 1. jaanuarist täienes abivahendite loetelu, milles määratakse kindlaks abivahendi kasutusaeg, kas abivahend on müüdav või üüritav, maksimaalne abivahendi kogus aastate või kuude arvestuses, kas tegemist on individuaalse abivahendiga ning soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab. Selle leiab Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/.

Kui inimesel on mõjuval põhjusel vaja taotleda abivahendite loetelus abivahendile kehtestatud erisusi, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotlus.Sotsiaalkindlustusamet menetleb taotlusi jooksvalt maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul.

1. jaanuaril 2016. jõustunud sotsiaalhoolekande seadusega on abivahendite müügi ja üürimise hüvitamise süsteemi administreerimine Sotsiaalkindlustusameti ülesandeks.

Abivahendite loetelu leiab Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse lehelt.

Info riigipoolse soodustusega abivahendeid saanud isikute arvu ning riigi poolse maksumuse ja eelarve kasutamise kohta on leitav https://ave.sm.ee/

Puudega isiku kaart

Sotsiaalkindlustusamet väljastab puudega isiku kaarte
–    puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) lapsele;
–    pensionitunnistust mitteomavale puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) täiskasvanud inimesele.

Puudega isiku kaarti ei väljastata puudega isikule, kes omab pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.

Sarnaselt puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele saab puude raskusastet ja sõidusoodustust tõendada jätkuvalt ekspertiisiotsuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga.

Puudega isiku kaardi eesmärgiks on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54×86 mm.
Kaardile märgitakse järgmised andmed:
–    kaardi number;
–    isiku ees- ja perekonnanimi;
–    isikukood;
–    sünniaeg;
–    puude raskusaste;
–    kaardi kehtivusaeg;
–    väljaandja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga isikut tõendava dokumendi seaduse § 2 ja § 4 tähenduses (sh nt õpilaspiletiga).

Puudega isiku kaardi esmakordseks taotlemiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole või täitke taotlus riigiportaalis eesti.ee.
Soovi korral saab esitada taotlust Sotsiaalkindlustusametile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid/  ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga.

Puudega isiku kaarti taotletakse ühekordselt. Kaardi kestvuse tähtaja lõppemisel väljastatakse isikutele uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi taotlemiseks esitama ei pea.